Služba za mlade

U Republici Hrvatskoj mladima se smatraju osobe u dobi od 15 do 30 godina, a njihovo socijalno osnaživanje i zaštita, jedno je od osnovnih ustavnih načela čija se provedba osigurava provedbom različitih propisa, nacionalnih dokumenata, kontinuiranim radom savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske, osiguravanjem financijske potpore organizacijama civilnog društva usmjerenih mladima te međunarodnom suradnjom.

Uvažavajući mlade kao skupinu od osobite važnosti za razvoj društva, Vlada Republike Hrvatske je, svojim programskim djelovanjem i osnivanjem Ministarstva socijalne politike i mladih, otvorila prostor za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju njihovih prava, zadovoljavanju potreba te aktivnog sudjelovanja u društvu na državnoj i lokalnoj razini.
 

Ministarstvo socijalne politike i mladih, u svrhu podizanja kvalitete života mladih te jasnog i dugoročnog opredjeljenja u stvaranju socijalnih, obrazovnih, odgojnih, kulturnih, materijalnih i ostalih uvjeta za trajnu dobrobit mladih te njihovo aktivno, potpuno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici, izrađuje prijedloge zakona, strategija i drugih akata, kreira javne politike za mlade te provodi mjere sukladno propisima i nacionalnim dokumentima.

S time u vezi, Služba za mlade Ministarstva socijalne politike i mladih:
  • prati provedbu Zakona o savjetima mladih
  • provodi mjere,  koordinira i prati provedbu Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine.
  • obavlja stručno - administrativne poslove Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske
  • razvija suradnju nadležnih državnih tijela, organiziranih mladih, mladih ljudi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanova u radu s mladima posebno vodeći računa o razvoju i provedbi strukturiranog dijaloga
  • surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama te organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu vezano za unaprjeđivanje položaja mladih u društvu
  • procjenjuje, prati provedbu te evaluira programe i projekte udruga mladih i za mlade, a posebno klubova za mlade i regionalnih info-centara za mlade
  • provodi stručne analize i istraživanja, prati njihovu provedbu te predlaže nova zakonska rješenja radi stvaranja pravnih, institucionalnih, organizacijskih i kadrovskih uvjeta za socijalno osnaživanje mladih
  • promiče nacionalne, obiteljske i kulturne vrijednosti kod mladih i u tu svrhu provodi programe, konferencije, akcije i kampanje
  • surađuje s institucijama Europske unije, Vijeća Europe i drugim međunarodnim organizacijama u području razvoja politika za mlade te sudjeluje u njihovom radu