Prava roditelja iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, broj 85/08, 110/08, 34/11 i 54/13) pripada sustavu obiteljske politike i socijalne sigurnosti kojim se na izravan način štiti majčinstvo, olakšava usklađenost obiteljskih i profesionalnih obveza, potiče natalitet te omogućava veće sudjelovanje očeva u ranom podizanju i odgoju djece.
Zakonom je uređeno pitanje ostvarivanja prava trudnica, rodilja, odnosno roditelja na odgovarajuće vremenske i novčane potpore bez obzira na radnopravni status, te se na odgovarajući način propisuju i neke obveze poslodavca u pogledu zaštite i prava trudnice, rodilje i majke do prve godine života djeteta na radnom mjestu.


Korisnici

I) Zaposleni  (osobe u radnom odnosu, osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, roditelji njegovatelji) i samozaposleni  (obrtnici, oni koji obavljaju profesionalnu djelatnost)

II) Roditelji koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednici izvan sustava poreza na dobit ili dohodak te nezaposleni roditelji (evidentirani na Hrvatskom zavodu za zapošljavanju)

III) Roditelji izvan sustava rada (korisnici mirovine, redoviti studenti, uzdržavane osobe prema propisima socijalne skrbi, sve druge osobe koje imaju zdravstveno osiguranje)

• Posvojitelji
• Skrbnik  maloljetnog djeteta i udomitelj
• Stranci s odobrenim stalnim boravkom u RH
• Azilanti i osobe pod supsidijarnom zaštitom (bez uvjeta u pogledu državljanstva i duljine boravka)

Rodiljni  i roditeljski dopust

Zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno zaposlena ili samozaposlena majka za vrijeme trudnoće, poroda i njege novorođenog djeteta, ima pravo na rodiljni dopust u trajanju od 28 dana prije dana očekivanog poroda do navršenih 6 mjeseci života djeteta, koji se sastoji od obveznog i dodatnog rodiljnog dopusta.

Pravo na obvezni rodiljni dopust koristi u neprekidnom trajanju od 98 dana, od kojih 28 dana prije dana očekivanog poroda te 70 dana nakon rođenja djeteta.
Iznimno zaposlena ili samozaposlena trudnica, ovisno o stanju trudnoće i zdravstvenom stanju, može početi koristiti rodiljni dopust i 45 dana prije dana očekivanog poroda.

Nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta zaposlena ili samozaposlena majka ima pravo na dodatni rodiljni dopust do navršenih 6 mjeseci života djeteta, koji može svojom pisanom izjavom prenijeti na oca djeteta, uz njegovu prethodnu suglasnost, u cijelosti ili u vremenski ograničenom trajanju.

Ako je dijete prerano rođeno, obvezni rodiljni dopust ili dodatni rodiljni dopust produžuje se za onoliko dana za koliko je dijete prerano rođeno*.

* Pod prerano rođenim djetetom smatra se dijete rođeno prije navršenog 37. tjedna, odnosno 259. dana trudnoće, u skladu s ocjenom nadležnog tijela Zavoda na temelju vještačenja na osnovi medicinske dokumentacije.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj, nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ili nakon korištenja prava na rad s polovicom punoga radnog vremena sukladno Zakonu, ima pravo na roditeljski dopust.
Zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj može koristiti roditeljski dopust do osme godine života djeteta.
Pravo na roditeljski dopust osobno je pravo oba zaposlena roditelja ili samozaposlena roditelja i koriste ga, u jednakom dijelu.
Zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od:

 8 mjeseci, za prvo i drugo rođeno dijete,
 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Pravo u pravilu koriste oba roditelja svaki u trajanju od 4 ili 15 mjeseci.

Ako roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, sukladno dogovoru, isti se koristi u trajanju od 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Za slučaj da zaposleni ili samozaposleni roditelj roditeljski dopust koristi u dijelovima može ga koristiti najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana.

Rodiljna i roditeljska pošteda od rada

Nezaposleni roditelj (i roditelj koji ostvaruje drugi dohodak, roditelj poljoprivrednik) počevši od dana rođenja djeteta, ima pravo na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada te pravo na novčanu naknadu za vrijeme korištenja tih prava.

Rodiljna i roditeljska briga o novorođenom djetetu

Majka izvan sustava rada ima pravo na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu.
Pod rodiljnom brigom o djetetu podrazumijeva se razdoblje od rođenja djeteta do navršenoga 6. mjeseca života djeteta, a pod roditeljskom brigom razdoblje od 6. mjeseca do navršene 1. godine života djeteta, za prvo i drugo rođeno dijete ili do navršene 3. godine života djeteta kod rođenja blizanaca, trećeg i svakoga sljedećeg djeteta.

Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete

Korisnik prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama ima pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete pod uvjetom da u vrijeme rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:
 da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci,
 da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina (roditelj izvan sustava rada),
 da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Korisnici mogu podnijeti zahtjev i ostvariti pravo na jednokratnu novčanu potporu pod uvjetom da je dijete:
 upisano u maticu rođenih
 prijavljeno kao član njihovog kućanstva,
 zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Jednokratna novčana potpora iznosi 70% proračunske osnovice.

Pravo na novčanu potporu ima i korisnik za posvojeno dijete, ako novčana potpora za to dijete nije ranije isplaćena drugom korisniku.

Postupak ostvarivanja prava

Prava se ostvaruju na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje donesenog na osnovi zahtjeva korisnika.

Iznimno početak korištenja prava na rodiljni dopust 45 ili 28 dana prije očekivanog termina poroda ostvaruje se temeljem izvješća izabranog doktora ginekologa iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u kojem se naznačuje dan očekivanog poroda i početni datum korištenja prava na obvezni rodiljni dopust.

Zahtjev za ostvarivanje prava prema ovom Zakonu podnosi se najkasnije 15 dana prije naznačenog roka za početak njegova korištenja.
 
O pravima iz ovoga Zakona u prvom stupnju rješava nadležna ustrojbena jedinica Zavoda na čijem je području prebivalište ili stalni boravak podnositelja zahtjeva.

O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja Zavoda rješava Direkcija Zavoda.

Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor.

Propisi Europske unije
EU propisi se primjenjuju ako u pojedinom slučaju:

-postoji prekogranični element koji uključuje barem dvije države članice Europske unije,
- osoba je predala zahtjev u državi članici čije se zakonodavstvo primjenjuje,
-dijete na koje se zahtjev odnosi je član obitelji te osobe i
- dijete ima prebivalište u jednoj od država članica Europske unije
Nakon što se utvrdi da se u pojedinom slučaju primjenjuju uredbe, zahtjev se rješava temeljem uvjeta iz nacionalnog propisa.

Zakoni:Neslužbeni pročišćeni tekst Zakona možete pronaći na www.zakon.hr

Više o pravima iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje http://www.hzzo.hr/hr

Regionalni uredi i Područne službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje http://www.hzzo.hr/o-zavodu/regionalni-uredi-i-podrucne-sluzbe-2